Bạn cố gắng nhưng thiếu may mắn. May mắn chính là phần cố gắng mà bạn còn thiếu.